Vedtekter - Vestfold og Telemark Rasekattklubb

Vestfold og Telemark Rasekattklubb

VTR

Go to content

Vedtekter

Om klubben
VTR Klubbvedtekter
Etter klubbens årsmøte 20. november 2020, ble klubbens vedtekter lagt ut her på denne siden.
     ___________________________________________________________________________________

Utgangspunktet er TERAKs vedtekter fra 2019 i henhold til sammenslutningsplan med med endringsforslag: § 5, § 6, § 7 og § 10 vedtatt på konstituerende årsmøte 20. november 2020
Vestfold og Telemark Rasekattklubb er i utgangspunktet to klubber.  

Vestfold Rasekattklubb (VERAK) stiftet i 1958 og Telemark Rasekattklubb (TERAK) stiftet 8. oktober 1971 gjennom Norske Rasekattklubbers Riksforbund (NRR) tilsluttet og godkjent i Federation Internationale Feline (FIFe)
Klubbene ble slått sammen til en klubb, Vestfold og Telemark Rasekattklubb (VTR) 01.11.2020
       
§ 1 Klubbens formål

Klubbens formål er å samle alle katteinteresserte personer i felles arbeid for å spre større kjennskap til katten, arbeide for  kattens helse og livsvilkår, gjennom kontrollert avl og utstilling øke interessen for kattehold
§ 2Medlemskap
Pkt 1Pkt 2


Rett til medlemskap har alle som er interessert i kattens beste og i klubbens virksomhet.Medlemskapet er gyldig når kontingenten er betalt. Medlemskapet opphører ved ikke å ha betalt medlemskontingent, skriftlig utmeldelse til styret, utestengelse eller dødsfall.

Støttemedlemskap
Støttemedlemmer mottar ikke Aristokatt, og har ikke stemmerett på årsmøter. De vil ikke være innmeldt i NRR, og kanderfor ikke delta i aktiviteter ifølge NRRs regelverk. Dette gjelder aktiviteter som å søke stamnavn, stamtavler eller utstilling. De vil på lik linje som andre medlemmer kunne delta på medlemsmøter.
§ 3Æresmedlem


Æresmedlem kan den bli som har gjort seg særlig fortjent ved lang og tro tjeneste for klubben eller kattesaken. Utnevnes av styret etter enstemmig innstilling til årsmøte eller ekstraordinært årsmøte.
§ 4Kontingent
Kontingenten er gyldig for ett kalenderår, normalt 01.01.-31.12. Kontingenten forfaller til betaling 15. desember. Personer som melder seg inn etter 01.07 betaler halv kontingent. Innmelding fra 1. november, gjelder medlemskapet påfølgende år. Dette gjelder kun for førstgangsinnmelding. Kontingenten kan kun forandres på årsmøte, dersom det er fremmet forslag om endring.
        
§ 5Årsmøte
Pkt 1
Årsmøte er klubbens høyeste myndighet, og skal avholdes hvert år innen 15. desember. Innkalling skjer senest 2 uker før årsmøte. Saker og forslag som ønskes behandlet på årsmøte må være styret i hende senest 3 uker før årsmøte avholdes. Årsmøte er beslutningsdyktig uansett antall frammøtte. Vedtak fattes ved simpelt flertall. Leder har dobbeltstemme ved stemmelikhet. Årsmøte fatter vedtak som er retningsgivende for styret fram til neste årsmøte.

Årsmøte skal behandle
1. Årsrapport
2. Regnskap
3. Innkomne saker
4. Valg

Medlemmer til styret velges med en funksjonstid på 2 år.
Ett hvert medlem som har betalt kontingent er valgbart.
Leder, og 2-3 styremedlemmer og ett varamedlem velges når året ender 0, 2, 4, 6, 8.
Nestleder, 2-3 styremedlemmer og eventuelt ett varamedlem velges når året ender på 1, 3, 5, 7, 9.

Styret konstituerer seg snarest etter Årsmøtet (senest innen 14 dager) og velger sekretær/utstillingssekretær og kasserer blant sine styremedlemmer.

Leder er fast mandat til NRRs generalforsamling. Delegater ut over dette velges av styret.

Det velges to revisorer som begge sitter i to år. Disse velges annethvert år.

Valgkomiteen består av to medlemmer.
Første valgkomitemedlem velges samme år som nestleder er på valg. Andre valgkomitemedlem velges det året leder er på valg.


§ 6Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte innkalles av styret, eller når minst ¼ av medlemmene skriftlig forlanger det. Innkalling skjer med 14 dagers varsel, og på den skal det stå, den eller de saker som skal behandles.

§ 7StyretStyret består av 6 - 8 medlemmer og 1 - 2 varamedlemmer. Leder, nestleder og 4-6 styremedlemmer samt inntil 2 varamedlemmer.  Kasserer og sekretær velges av styret selv blant   valgte styremedlemmer.

Styret er mellom årsmøtene det besluttende organ i klubben og er ansvarlig for den daglige driften og virksomheten. Styret plikter å arbeide for at vedtak fattet på   årsmøte følges opp, og iverksettes. Styret oppnevner komiteer og utvalg som er nødvendig, disse er underlagt styret. Styret plikter å innkalle til, og arrangere medlemsmøter. Nytt  styre tiltrer umiddelbart etter årsmøte.
  
§ 8StyremøteLeder innkaller til styremøter. Finner minst to i styret det nødvendig kan styret innkalles. Styret er beslutningsdyktig når minimum 4 styremedlemmer er til stede.   Styret plikter å føre styreprotokoll, regnskap, medlemsliste og inventarliste.
  
§ 9RegnskapRegnskapet føres av kasserer. Styret er ansvarlig for klubbens midler. Regnskapsåret går fra 01.11. til 31.10. året etter. Regnskapet revideres av klubbens interne   revisorer
§ 10Medlemmer
Medlemmer som ved sin oppførsel, handling eller uttalelser skader eller hindrer klubben i dens arbeid eller anseelse, blir utestengt i kortere eller lengre tid. Forslag om utestengelse kan sendes til VTR styre, og styret kan utestenge et medlem med 2/3 flertall, tidsbegrenset eller for alltid.
Anke på utestengelsen kan gjøres til VTR årsmøte.
§ 11Opphør av VTR

Klubbens opphør kan skje etter vedtak på to årsmøter med minst 2 måneders mellomrom. Et av møtene som ekstraordinært årsmøte.   Det kreves 2/3 flertall av avgitte stemmer.

Ved opphør av klubben, avgjør årsmøte hvem klubbens midler skal tilfalle. Midlene skal tilfalle en organisasjon, forening eller lignende som   jobber for samme formål som VTR.
§ 12Vedtekter
Endringer av klubbens vedtekter kan kun skje på årsmøte eller ekstraordinært årsmøte. Forslag til endringer fremlegges skriftlig til styret.

Vedtekter  av 20.11.2020.
Vedtekter Rev. 26. nov. 2021
 

Hvis du ønsker å ha disse vedtektene på papir, så kan du hente en PDF her som er
litt mer skrivervennlig
VTR

                                                                          

Vedlikehold Olaf Mørk e-mail:


                                                                          

Har du klubbrelaterte spørsmål så mailer du :

Back to content